ARTROSE ZORGVERLENERS

Vaak is de huisarts de eerste bij wie u met uw klachten aanklopt. Meestal zal hij de diagnose artrose stellen en de behandeling starten. Een enkele keer is het nodig naar een medisch specialist te gaan, zoals de reumatoloog of de orthopedisch chirurg. Voor beweegoefeningen en het verwerken van uw ziekte kunt u bij andere behandelaars terecht.

Huisarts

De huisarts kan u een uitleg geven over artrose en de manier waarop u met artrose kunt omgaan. Zo nodig krijgt u een recept voor pijnstillers mee. Door regelmatig contact te hebben met uw arts, blijft hij op de hoogte van het verloop van de artrose en kan de behandeling indien nodig aangepast worden. Wanneer uw klachten verergeren, krijgt u mogelijk een verwijzing naar andere behandelaars. De huisarts maakt binnen de praktijk veelal gebruik van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige, werkzaam in een huisartsenpraktijk. Deze verlenen medische zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. Zij hebben als belangrijkste taak het voorlichten en controleren van patiënten.

Fysiotherapeut / oefentherapeut

De fysio- of oefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de houding en bewegingen van het lichaam. Door oefentherapie kan de pijn verlicht worden en kunnen bewegingsbeperkingen verminderd worden. U kunt bij de fysio-/oefentherapeut terecht voor voorlichting, oefentherapie en kortdurende manuele therapie om de beweeglijkheid van het aangedane gewricht te verbeteren. U krijgt inzicht in hoe uw lichaam reageert op pijn, (over)belasting en spanningen. De fysio-/oefentherapeut geeft u voorlichting en oefeningen die uw houding en bewegingsgewoontes corrigeren en optimaliseren. U krijgt oefeningen die u ook thuis doet waardoor u de klachten van artrose kunt verlichten.

Ergotherapeut

De ergotherapeut kijkt, samen met u, hoe u zoveel mogelijk taken uit uw dagelijks leven (zoals huishouden, zelfverzorging, hobby’s, slapen, enz.) zo optimaal mogelijk kunt (blijven) uitvoeren. Hierbij wordt aandacht besteed aan de belasting op gewrichten en structuren. Daarnaast wordt er rekening gehouden met eventuele beperkingen en waar nodig getraind dan wel gekeken naar adequate hulpmiddelen, spalken of aanpassingen waar nodig.

Reumatoloog

De reumatoloog is een medisch specialist met speciale kennis over reumatische ziekten. De reumatoloog is bij uitstek toegerust om reumatische ziekten te behandelen waaronder ook artrose valt. Zo nodig schakelt de reumatoloog andere specialisten en hulpverleners voor u in. Zo kan de reumatoloog u verwijzen naar een physician assistant, dit is een medische professional die een extra opleiding gevolgd heeft en taken van de reumatoloog overneemt. Er bestaan ook verpleegkundig specialisten. Dit zijn verpleegkundigen die meer bevoegdheden hebben dan een gewone verpleegkundige, en ook de arts kunnen ondersteunen. En tot slot zijn er de gespecialiseerde verpleegkundige ook wel reumaconsulent genoemd. Zij kunnen u helpen om in het dagelijks leven om te gaan met uw ziekte. De verpleegkundige geeft voorlichting en bemiddelt, bijvoorbeeld als u aanpassingen in uw woning wilt aanvragen.

Orthopedische chirurg

De orthopedisch chirurg richt zich als specialist op behandeling van afwijkingen van het steun- en bewegingsapparaat. Dat zijn de botten, spieren, pezen en gewrichten. Deze behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het adviseren over (een combinatie van) medicijnen, een osteotomie (standsverandering van het gewricht) of een gewrichtsvervangende operatie. De orthopeed komt pas in een later stadium van uw artrose behandeling in beeld, wanneer andere behandelingen niet afdoende blijken te zijn.

Diëtist

De diëtist is een specialist op het gebied van voeding en voedingspatronen. De diëtist kan u adviseren over het volgen van een bepaald dieet. Daarnaast begeleidt en motiveert de diëtist u bij het volhouden van dit dieet. U krijgt inzicht in de persoonlijke factoren die hierbij een rol spelen.

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker begeleidt u wanneer u moeite heeft met het accepteren van uw ziekte en uw veranderde rol in de maatschappij. Denk hierbij aan uw plaats in het gezin, uw relatie of uw werk. Daarnaast kan de maatschappelijk werker bepaalde hulp en aanpassingen voor u aanvragen.

Psycholoog

Artrose kan veel invloed hebben op uw gedrag. Een psycholoog kan u helpen met het verwerken van uw ziekte. Dit kan onder andere met gedragstherapie.

Bronnen: (informatie www.reumafonds.nl en Zorgwijzer Artrose©/1 november 2015)